Giám định hàng hải

 • Giám định tổn thất hàng hóa và container
 • Giám định tổn thất đâm va và cầu cảng
 • Điều tra thương tật/ thương vong thuyền viên, bên thứ ba và kiểm soát khiếu nại
 • Điều tra tổn thất và tai họa
 • Khiếu nại vỏ và máy tàu bao gồm giám định tổn thất chung
 • Điều chỉnh khiếu nại bảo hiểm
 • Đánh giá khiếu nại hoạt động tàu, giao nhận vận tải và phòng hộ
 • Gíam định xếp – dỡ hàng
 • Giám định chất xếp hàng và chằng buộc
 • Giám định thuê tàu/ trả tàu
 • Đánh giá rủi ro.
 • Giám định tình trạng P&I, thân và máy tàu
 • Khiếu nại P&I bao gồm tổn thất hàng hóa, ô nhiễm đâm va
 • Giám định cầu cảng, đánh giá khiếu nại và dự phòng
 • Giám định trước khi xếp hàng
 • Giám định trước khi mua bán tàu
 • Tổ chức hủy và thanh lý
 • Xếp hàng, bốc dỡ và xuất trả
 • Đề phòng hạn chế tổn thất
The Indochine Survey - Công ty cổ phần giám định Đông Dương 5/5