Tài sản

 • Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
 • Mọi rủi ro tài sản/ Công Nghiệp
 • Tổn thất tai nạn
 • Gián đoạn kinh doanh

    Cơ khí

 • Mọi rủi ro xây dựng (CAR)
 • Mọi rủi ro lắp đặt (EAR)
 • Hỏng hóc máy móc (MB)
 • Máy móc và thiết bị xây dựng (CPM)
 • Thiết bị điện tử (EEI)
 • Mất lợi nhuận của Chủ đầu tư

    Thương vong

 • Tai nạn cá nhân
 • Trách nhiệm chủ sử dụng lao động
 • Trách nhiệm sản phẩm
 • Trách nhiệm công cộng
 • Bảo hiểm lòng trung thành
 • Trộm cướp
The Indochine Survey - Công ty cổ phần giám định Đông Dương 5/5