InS được các giám định viên có kinh nghiệm và điều chỉnh viên thuộc tất cả mọi lãnh vực thành lập.

InS làm việc dựa trên luật pháp Việt Nam và có hiểu biết sâu sắc về luật Hải quan và thực tiễn kinh doanh. Lợi thế này giúp chúng tôi trong việc phát huy chất lượng dịch vụ và các hoạt động để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách hàng ngày một hiệu quả hơn.

InS làm việc gần gửi với mọi khách hàng để hiểu tình hình hoạt động của khách hàng.

Mục đích của chúng tôi là trở thành đối tác thực thụ cho khách hàng của chúng tôi thông qua kinh nghiệm và chuyên nghiệp.

Giá trị của chúng tôi là trung thực, liêm chính và chuyên nghiệp.

Để tìm hiểu hơn về chúng tôi, xin vui lòng xem  our profile.

The Indochine Survey - Công ty cổ phần giám định Đông Dương 5/5